Begaafdheid

Begaafdheid wordt gezien als cognitief talent, waarbij wij niet buiten beschouwing laten dat meer- en hoogbegaafdheid om veel meer gaat dan om cognitie.

Deep level leren

Deep level leren is begrijpend leren waarbij leerlingen en leerkrachten intrinsieke motivatie ontwikkelen. Het staat tegenover puur reproductief leren wat veel minder inzicht en voldoening oplevert, (stampen zonder na te hoeven denken). Met een deep level houding tot het leren ontdek je verbanden en word je nieuwsgierig naar nieuwe begrippen. Gaandeweg krijg je meer verdieping en tegelijkertijd overzicht. Met een deep level onderwijsaanpak ontwikkel je een deep level houding. Dan ben je gemotiveerd om meer verbanden te zoeken en verworven inzichten en kennis beter te integreren. Dit is de basis voor elk dieper begrip en ook voor creativiteit in het denken. Deze visie sluit aan bij de onderwijsvisies een leven lang leren en impliceert dat 21-ste eeuwse vaardigheden aangeleerd worden.

Zelfsturend leren

We leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dit vraagt om mensen die zich snel aan kunnen passen aan veranderde omstandigheden en die snel de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om in de nieuwe omstandigheden te functioneren. Daarvoor is het van belang dat kinderen op school al zelfsturend lerend competenties opdoen, zodat zij weten hoe zij moeten leren.  Uit onderzoek blijkt dat er vijf competenties zijn die van belang zijn voor zelfsturend leren:
  1. Regie nemen voor je eigen leerproces
  2. Zelfreflectie
  3. Leerstrategieën toepassen
  4. Samenwerkend leren
  5. Werkreflectie
Bij leerlingen in het basisonderwijs valt werkreflectie samen met zelfreflectie, omdat leren hun hoofdtaak op school is.

Onderzoekende houding stimuleren: aanbod van verrijking

Het doel als het gaat om verrijking is: dat de leerling uitgedaagd wordt om meer te willen leren, weten, ontdekken, bedenken, uitvinden. Verrijking kan onderverdeeld worden in verdieping en verbreding.

Leerlingen met een uitzonderlijk hoog IQ: hoger dan 140

De verrijkingsmaterialen die we op onze school gebruiken blijken niet in alle gevallen van het gewenste abstractieniveau. Door ons te hebben aangesloten bij de vereniging van begaafdheidsprofielscholen hopen we op dit vlak te leren van andere scholen: wat werkt bij leerlingen met  een uitzonderlijk hoog IQ.

Leren leren: inzicht krijgen in leerstijl en leerproces

Voor sommige leerlingen gaat leren als vanzelf, voor anderen is het een stuk lastiger. Als leerlingen voor moeilijkere uitdagingen komen te staan weten ze niet altijd hoe daar mee om moeten gaan. Sommige leerlingen raken gefrustreerd of vertonen faalangst. Door inzicht te geven in eigen leerstijl en leerproces kunnen grenzen verlegd worden. Vanuit de CED doelen "leren leren" waarborgen we het proces.

Leerkrachten

Rol van de leerkracht verandert: van product naar proces.
De leraar wordt een professional die weet hoe processen werken. Leerprocessen, maar ook verander- en verbeterprocessen. De professional die kennis heeft van werkwijzen en instrumenten die je inzet om leren mogelijk te maken, ook bij het leren (samenwerken) in een groep. Maar ook een professional die leidinggevende is van een 'klasseteam' die samen met de leerlingen goede opbrengsten weet te realiseren, die verbeteringen in gang zet en die leerlingen inspireert en stimuleert om vooral nieuwsgierig te blijven zodat leren vanzelf gaat. De leerkrachten van onze school ontwikkelen zich continu. Er zijn vier leerkrachten met een Master en een hoogbegaafdenexpert. 

In de praktijk

In de praktijk houdt een en ander in dat we op de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag binnen de eigen groep aan de slag gaan met zelfsturend leren op basis van projecten en lessencycli. Hiervoor zetten we de projectmethode Leskracht in. Daarnaast is er indivuele begeleiding of begeleiding in groepjes van onze hoogbegaafdenspecialist op het gebied van leren leren, faalangst en/of mindset. Zij werkt hierbij met een e-learning omgeving waar de kinderen in de klas maar ook thuis mee aan de slag kunnen. Deze e-learning omgeving is ontwikkeld door een instituut met jarenlange ervaring op het gebied van begaafdheid. Op het gebied van rekenen hebben wij een vrijwilligster die vier dagen per week met verschillende groepjes kinderen werkt met het verrijkings- en verdiepingsmateriaal. In de eigen groep kunnen kinderen hier gedurende week zelfstandig mee verder. Waar nodig kan de eigen leerkracht ondersteunen.

Daarnaast is het altijd mogelijk om op een hoger niveau de instructie te volgen. Dit gaat altijd in overleg met ouders/verzorgers en is afhankelijk van de beheersing van de lesstof op het hogere niveau. Bij eventueel versnellen naar een volgende groep kijken wij altijd samen met ouders/verzorgers naar de wenselijkheid van het versnellen. Hierin speelt niet alleen de cognitieve ontwikkeling een rol, maar zeker ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en andere aspecten in de ontwikkeling van het kind.