Onze visie

Door de kleine (combinatie-)groepen op onze school krijgen de kinderen maximale aandacht en zien en horen wij elk kind.  Wij willen gelijke kansen creëren voor alle kinderen door talenten te (laten) ontwikkelen en rekening te houden met de sociale erfenis van kinderen. Zodat kinderen worden toegerust voor de maatschappij van morgen.
 
Als basisschool zijn wij in eerste instantie verantwoordelijk voor het aanleren van een goede basis aan iedere leerling die ons wordt toevertrouwd: basisvaardigheden op het gebied van taal, spelling, lezen en rekenen. Deze basisvaardigheden zijn cruciaal om gelijke kansen te creëren voor alle leerlingen.

Voor het goed aanleren van de basisvaardigheden vinden wij instructie door de leerkracht van cruciaal belang. De leerkracht heeft hierin een sturende en leidende rol, waarbij de leerlingen in diverse werkvormen samen leren en werken.
 
Het onderwijs van nu moet echter niet meer (alleen) gericht zijn op het reproduceren van kennis, maar op het flexibel, creatief en ondernemend toepassen van die kennis. Onze school wil naast het meegeven van een gedegen kennisbasis op het gebied van taal, spelling, lezen en rekenen, vooral ook inzetten op 'leren leren', sociale vaardigheden, talentontwikkeling en digitale geletterdheid. Om kinderen voor te bereiden op hun plek in de maatschappij vindt onze school dat het aanleren van deze vaardigheden onlosmakelijk hoort bij het onderwijs van nu. Wij willen deze vaardigheden aanleren vanuit een coachende rol waarbij wij aansluiten bij de talenten van elke leerling en/of wat de leerling wil leren. Wij stimuleren hierbij het eigenaarschap bij kinderen voor hun eigen leerproces vanuit het vertrouwen in hun eigen kunnen. Hierbij heeft de leerkracht een meer coachende rol ten opzichte van de leerlingen.
 
Daar waar nodig worden leerlingen extra ondersteunt in hun ontwikkeling. Dit geldt zowel voor de leerling die moeite heeft met de aangeboden lesstof als voor de leerling die sneller door de lesstof heen kan en wil. Maar ook voor leerlingen die bijvoorbeeld tegen eigen belemmeringen aanlopen bij het 'leren leren' of last hebben van faalangst.
 
Wij richten ons onderwijs zo in dat wij zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van iedere individuele leerlingen zonder dat dit uitmondt in het alleen leren. Leren is namelijk een sociaal proces waar je ook anderen bij nodig hebt. Hierdoor werken wij ook aan de brede identiteitsontwikkeling van leerlingen, omdat ze zich kunnen spiegelen aan anderen. Hierbij vinden wij het ook belangrijk dat leerlingen niet de hele dag stil moeten zitten. Zonder te bewegen leren kinderen niet en spelen zorgt voor betrokkenheid en meer motivatie.
 
Wij vinden het belangrijk om een duidelijke, gestructureerde sfeer te scheppen waarin leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers zich veilig, gewaardeerd en vertrouwd voelen. Wij willen dat kinderen met plezier naar onze school komen. Op onze school leren wij kinderen op een open, respectvolle en betrokken manier met elkaar om te gaan, waarbij de leerkrachten een voorbeeldrol vervullen. Wij ontwikkelen bij kinderen en positief zelfbeeld dat een gevoel van eigenwaarde en een goede leerhouding ondersteunt.